به دنبال انجام یک سفر تجاری، مدیران ارشد شرکت خورشید دریای شرق در سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه حضور یافتند و پس از دیدار با سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران به اتفاق جمعی از تجار،بازرگانان و صنعتگران کشور فدراسیون روسیه از مراکز صنعتی و تجاری کشور روسیه بازدید نمودند